Dans & Sportstudio Terschelling
Home
Aanmelden
Lesrooster
Dans en sportlessen
Tarieven
Agenda 2017/2018
De docent
Algemene voorwaarden
Kinderfeestjes
Kostuum verhuur
Contact
Entertainment
Media

 

Algemene voorwaarden 2017/2018

 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansstudio Terschelling en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de danslessen te weigeren.

Deelnemen van de danslessen is geheel op eigen risico. De eigenaar van dansstudio Terschelling is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de danslessen.

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dansstudio Terschelling door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

 

Inschrijvingen

De overeenkomst tussen de cursist en Dansstudio Terschelling wordt aangegaan voor één cursusjaar, wat loopt van september 2017 tot Juni 2018, dit zijn in totaal 30 lesweken. Inschrijving vindt als volgt plaats:Op deze website klikt u op het kopje aanmelden. U komt zo in de online webwinkel van Dansstudio Terschelling . De inschrijving is pas geldig na bevestiging via de mail. Deze inschrijving geldt voor het hele cursusjaar 2017 / 2018. Bij bevestiging van uw online inschrijving gaat u tevens akkoord met dit algemene voorwaarden overzicht en met de inschrijfvoorwaarden.

Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is, zulks ter beoordeling van Dansstudio Terschelling.

Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende cursus. Dansstudio Terschelling behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.

Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding.

Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag.

Het cursustarief is gebaseerd op een heel cursusjaar. De betaling van het verschuldigde cursusgeld kan plaatsvinden door middel van Ideal,  per overschrijving of contante betaling bij de 1e les. Andere betalingsvorm is in 4 termijnen. Hierbij betaald u het lesgeld in 4 termijnen. Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar. U krijgt geen rekening of acceptgiro. Het lesgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL29RABO01436.27.627 t.n.v. Dansstudio Terschelling, o.v.v. naam van de leerling.

 

De cursist kan de cursus tussentijds beëindigen. De tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. De verplichting tot betaling blijft echter wel van kracht tot het einde van het lopende cursusjaar behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:

 

- verhuizing naar het vaste land.

- langdurige ziekte of zwangerschap van de cursist, waardoor het de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden.

- indien een cursist een schriftelijk advies van Dansstudio Terschelling opvolgt om de cursus te beëindigen.

- wijziging in persoonlijke omstandigheid waar bij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Dansstudio Terschelling.

 

In deze gevallen is een restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk.
Een verzoek hiertoe kan schriftelijk worden ingediend bij Dansstudio Terschelling. Dansstudio Terschelling beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

 

In alle gevallen waarin deze inschrijfbepalingen niet voorzien, beslist Dansstudio Terschelling.

 

De cursus

Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:


* de globale inhoud van de cursus


* het aantal lessen


* de tijdsduur van een les


* de lestijden


* de aanvang van de cursus


* de frequentie van de lessen


* eventuele overige verplichtingen

De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc..Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

 

Ziekte en afwezigheid

Bij ziekte / afwezigheid van de docent ontvangt de cursist (mits bereikbaar) bericht over uitgevallen lessen per SMS en wel op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de cursist ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het cursusgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen per cursus zijn vervallen per cursusjaar.

Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio Terschelling hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling, via de mail, of op telefoonnummer 06-22303905.  Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen van de danslessen of andere activiteiten van de Dansstudio Terschelling, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

Dansstudio Terschelling is niet aansprakelijk voor letsel- 
of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansstudio.

Dansstudio Terschelling kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de Dansstudio Terschelling hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansstudio te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

 

OverigSamenstelling groepen


De samenstelling van de groepen wordt door Dansstudio Terschelling naar eigen inzicht ingedeeld, dis onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg. Over samenstelling is geen discussie mogelijk, Dansstudio Terschelling beslist hierin.

Huisregels lesgebouw


- Het is verboden de gymzaal te betreden met buitenschoenen.


-  Dansstudio Terschelling is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.


- Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de cursisten zelf, m.u.v. kijklessen.

Publicatie foto’s/video


Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van Dansstudio Terschelling foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt. 


Slotbepaling 

 

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het cursusjaar 2017/2018. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van Dansstudio Terschelling.

Dansstudio Terschelling  | info@dansenopterschelling.nl